Site Search

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНА СРЕДА

На „СМИЛКОВ“ ЕООД

Стратегическа цел на „Смилков“ ЕООД е осигуряване на устойчиво развитие, в комбинация с удовлетворяване изискванията и очакванията на заинтересованите страни от печатна дейност, книговезки услуги и изготвяне на рекламни материали и намаляване неблагоприятното въздействие върху околната среда.

Политиката ни по управление на качеството и околна среда е основана на следните принципи, които непрекъснато следваме:

  • основен приоритет са изискванията на клиентите и на другите заинтересовани страни;
  • определяме и наблюдаваме положителните и отрицателните фактори и условията, свързани с външните и вътрешните обсоятелства, които са от значение за постигане на нашите цели;
  • определяме и наблюдаваме аспектите на околната среда на своите дейности, продукти и услуги и свързаните с тях въздействия за жизнения цикъл на нашите продукти;
  • определяме задълженията си за спазване свързани с аспектите на околната среда и планираме действия насочени към тях – устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръгова икономика, опазването на околната среда и влагане на рециклируеми материали ;

За изпълнението на тези принципи в „Смилков“ ЕООД е разработена и внедрена интегрирана система за управление, отговаряща на стандартите БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015

Ръководството очаква и ще изисква от всички служители да дават личен принос и активно да съдействат за развитие и повишаване ефективността на интегрираната система за управление, за осъществяване Политика и целите, като:

  • познават и стриктно спазват изискванията формулирани в документираната информация;
  • работят в горепосочените направления и да изпълняват възложените им задачи и проекти с висок професионализъм и отговорност;

Аз, в качеството си на Управител, ДЕКЛАРИРАМ личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика, за непрекъснато подобряване на системата за упавление на качеството и на околната среда и свързания с това траен просперитет на „Смилков“ ЕООД.

За осъществяване на стратегическата цел ще овладяваме рисковете и възможностите за да предотвратяваме или намаляваме нежеланите последствия, да подпомагаме желаните последствия, да постигаме подобряване система за управление на качеството и околната среда.

Ангажирам се с :

  • ефективно управление на дейностите и ресурсите, периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати;
  • спазване на всички задължения за спазване, свързани с опазването на околната среда;

Поемам отговорност за спазването на залегналите в политиката принципи и декларирам, че ще работя с всички сили за постигане оптимални условия и използване на нужните финансови и трудови ресурси за ефективно и ефикасно управление на интегрираната система за управление.

23.10.2017 год.
Управител:/ Христо Смилков /